نحوه دوخت روبالشی

نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی
نحوه دوخت روبالشی

قسمت پشت روبالشی را ببرید
همین الگو را روی پارچه‌ای که برای پشت بالش انتخاب کرده‌اید، قرار دهید. الگو را در راستای تار و پود پارچه قرار دهید. دور الگو را ببرید. نکته: برای زیبا‌تر شدن طرحتان طرح پارچه‌های پشت و روی روبالشی را هماهنگ انتخاب کنید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه