ساعت مچی زنانه ویولت،معرفی کامل چند مدل پرطرفدار ساعت زنانه ویولت

در این مطلب چند مدل از پرفروش ترین و پرطرفدارترین ساعت های مچی زنانه برند ویولت را با توضیحات کامل معرفی کرده ایم،با دلگرم همراه شوید:

ساعت مچی ویولت مدل 0213-L-1

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن پهن صفحه مستطیل پر نگین تمام استیل

572,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ  ﮐﻼﺳﯿﮏ - ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ  ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ  اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر   ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب  ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ  ﻃﻼﺋﯽ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ  ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - دﺳﺘﺒﻨﺪی


ﻣﺪل ﺳﺎل  2013


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب  ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی وی��لت مدل 12323-L-4

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن صفحه گرد نگین دار بند چرمی

325,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - ﻃﻼﺋﯽ

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0139L

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن تمام استیل پر نگین دار مستطیل

633,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﺋﯽ - ﮐﺮم

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 12318-L-1

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن ظریف صفحه مستطیل تمام استیل

289,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﮑﯽ - اﺳﺘﯿﻞ

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﻃﺮح دار


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0171-L-1

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن تمام استیل صفحه دایره

396,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - اﺳﺘﯿﻞ - ﺳﺮﻣﻪ ای

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﺣﻠﻘﻪ ای


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0138-L-1

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه مربع نگین دار

436,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻊ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - اﺳﺘﯿﻞ

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﻃﺮح دار


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011

ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0124-L-3

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه دایره نگین با بند طرح دار

418,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ - ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﺋﯽ - ﮐﺮم

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﻃﺮح دار


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0115-L-09

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه مربع نگین دار

285,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻊ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﯽ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0176-L-3

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه مربع نگین دار

488,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻊ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - ﻃﻼﺋﯽ - اﺳﺘﯿﻞ

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0158L

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن مستطیل پر نگین

452,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - اﺳﺘﯿﻞ

 

ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﺣﻠﻘﻪ ای


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0139-L-1

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت


ساعت مچی زنانه فشن پهن صفحه مستطیل پر نگین تمام استیل


597,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - دﺳﺘﺒﻨﺪی - ﭘﻬﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0088L(2)

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت

ساعت مچی زنانه فشن تمام استیل نگین دار مستطیل


390,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﺋﯽ - ﮐﺮم


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﺣﺼﯿﺮی


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0102L

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت


ساعت مچی زنانه فشن تمام استیل نگین دار مستطیل(تبلیغت ماهواره ای)


285,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﮑﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘر

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0138-L-3

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت


ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه مربع نگین دار


470,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻊ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﺋﯽ - ﮐﺮم


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﻃﺮح دار


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 12323-G-2

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت


ساعت مچی زنانه اسپرت صفحه دایره نگین دار پشت شیشه ای با بند استیل


325,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ اﺳﭙﺮت (ورزﺷﯽ)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ) - ﻃﺮح دار


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ

 

 

ساعت مچی ویولت مدل 0125-L-03

ساعت مچی زنانه ویولت و معرفی مدل ساعت زنانه ویولت


ساعت مچی زنانه کلاسیک تمام استیل صفحه مربع ظریف نگین دار


335,000 تومان


رده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ - ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺸﻦ(ﺳﺖ ﻟﺒﺎس)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ - ﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس اﺗﻤﯽ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮی


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻊ


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﮑﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


ﻣﺪل ﺳﺎل 2011


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮ

 

 

 

 

ایران تایمر

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه